Privacy en cookiebeleid

PRIVACY- EN COOKIEBELEID DPG MEDIA MAGAZINES

INLEIDING

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten van DPG Media Magazines B.V. en DPG Media Home Deco N.V.  Klik hier voor een overzicht van onze Nederlandse merken en  hier  voor een overzicht van onze Belgische merken.

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, DPG Media Magazines B.V., Panel Inzicht B.V. en DPG Media Home Deco N.V., informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement op één van onze tijdschriften of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegev;ens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR DPG MEDIA MAGAZINES

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door DPG Media Magazines B.V. en door haar groepsvennootschappen en door DPG Media Home Deco N.V. (hierna: “DPG Media Magazines”). De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens voor onze Nederlandse merken is DPG Media Magazines B.V. (hier vallen tevens de Belgische activiteiten van VT Wonen onder) en voor onze Belgische merken DPG Media Home Deco N.V.

Vanaf 20 april 2020 houdt DPG Media B.V. alle aandelen in DPG Media Magazines B.V. en houdt DPG Media Services N.V. alle aandelen in DPG Media Home Deco N.V. De doeleinden voor de verwerking van (persoons)gegevens blijven dezelfde. De zakelijke mailinglists van DPG Media B.V. en DPG Media Magazines B.V. en van DPG Media Services N.V. en DPG Media Home Deco N.V. worden ontdubbeld teneinde zakelijke klanten gezamenlijk te kunnen informeren over hun activiteiten.

Uitgebreide gegevens van (de groepsvennootschappen van) DPG Media Magazines waardoor uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden.

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door DPG Media Magazines, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kunt u antwoorden op veelgestelde vragen en formulieren ten behoeve van het uitoefenen van uw rechten als betrokkene vinden op onze Nederlandse  privacypagina voor onze Nederlandse merken. Voor onze Belgische merken kunt u deze vinden op onze Belgische  privacypagina

Wilt u liever per post of e-mail contact opnemen, klik dan hier voor onze adresgegevens.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DPG MEDIA MAGAZINES

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop DPG Media Magazines uw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

 • Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer u in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door DPG Media Magazines, zoals wanneer u aangeeft acties en aanbiedingen van DPG Media Magazines te willen ontvangen per e-mail.

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens kunnen ook door DPG Media Magazines verwerkt worden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met DPG Media Magazines hebt of aangaat, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van uw adresgegevens wanneer u een tijdschriftabonnement bij DPG Media Magazines hebt.

 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet DPG Media Magazines uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op DPG Media Magazines rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving.

 • Gerechtvaardigd belang: DPG Media Magazines kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van DPG Media Magazines (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

Verwerking van persoonsgegevens is ook gerechtvaardigd wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen (bijvoorbeeld medische gegevens bij een ongeval) of wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan een verwerkingsverantwoordelijke opgedragen is. Hoewel het denkbaar is dat DPG Media Magazines in zeer uitzonderlijke gevallen op één van deze laatste rechtsgronden persoonsgegevens zou verwerken, ligt dit niet in de rede.

SOORTEN GEGEVENS

Hettestpanel.nl verwerkt de persoonsgegevens die door jou, als panellid, worden aangeleverd. Daarnaast maakt Hettestpanel.nl gebruik van functionaliteiten en technieken die ervoor zorgen dat de website zowel gebruiksvriendelijk, bruikbaar en ook persoonlijker wordt. Het bekendste voorbeeld van dit soort functionaliteiten zijn cookies. Er worden door Hettestpanel.nl drie soorten cookies gebruikt, namelijk functionele cookies, analytische cookies en targeting cookies.Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift of een online aankoop): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);

 • Het aanmaken van een (DPG Media Magazines-)account op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt, zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;

 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres;

 • Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;

 • Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

Deze gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd) en zoals uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens). Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij persoonsgegevens behandelen.

Worden al deze gegevens bij alle producten en diensten die ik afneem van DPG Media Magazines verzameld?

DPG Media Magazines kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar groepsvennootschappen zoals hierboven genoemd onder het kopje ‘Verwerking door DPG Media Magazines’.

Wanneer worden mijn gegevens uitgewisseld binnen DPG Media Magazines haar groepsvennootschappen?

Samenvoegen gegevens DPG Media en DPG Media Magazines
 DPG Media Magazines is een 100% dochteronderneming van DPG Media. De door u actief en passief verstrekte gegevens deelt DPG Media Magazines daarom met DPG Media en andersom. DPG Media en DPG Media Magazines stellen zodoende gezamenlijke profielen samen, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van onze producten en diensten nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.  Klik hier  voor meer informatie over verwerking van persoonsgegevens door DPG Media.

Alle gegevens met betrekking tot abonnementen worden door ons in één systeem opgeslagen, waarin dus zowel de gegevens van Libelle-abonnees (DPG Media Magazines B.V.) en Veronica Magazine-abonnees (Veronica Uitgeverij B.V.) zijn opgeslagen. Wanneer u abonnementen hebt op verschillende van onze tijdschriften, dan kunnen wij deze verschillende abonnementen onder één klantnummer plaatsen (in plaats van dat wij u als verschillende abonnees registreren).

Online houden we uw gebruik van onze online diensten bij door middel van (een) cookie(s). Ook hierbij geldt dat wij overal hetzelfde systeem hanteren.

Uw gegevens kunnen tot slot in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen) of met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Op basis van al die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en tijdschriftenaanbod) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.

Hoe worden gegevens gecombineerd, en welke gegevens?

De profielen die wij opstellen gebruiken wij alleen om ons aanbod beter af te stemmen op uw interesses, zodat deze profilering geen rechtgevolgen teweegbrengt voor u. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen DPG Media Magazines B.V. en haar groepsvennootschappen en/of het opstellen van een online profiel zoals genoemd onder het kopje ‘Verwerking door DPG Media Magazines’, dan kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier dat u kunt vinden op onze  privacypagina . Belgische klanten kunnen dit doen via het contactformulier op onze Belgische  privacypagina.

Wordt een bezwaar tegen het uitwisselen of combineren van mijn gegevens binnen DPG Media Magazines altijd gehonoreerd?

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 1. om je uit te nodigen voor onderzoek en het uitkeren van jouw saldo/gewonnen prijzen;

 2. om jou communicatie uitingen te sturen;

 3. om jouw mening of ervaringen te gebruiken voor analysedoeleinden om de dienstverlening van Hettestpanel.nl naar haar klanten te verbeteren. De onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt. Daarnaast worden ze zodanig bewerkt dat ze niet tot op individueel niveau herleidbaar zijn;

 4. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

 5. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;

 6. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;

 7. als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;

 8. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;

 9. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

 10. wij kunnen (NAW-)gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);

 11. om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;

 12. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;

 13. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.  Hettestpanel.nl richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat wij jou uitnodigen voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. Je mag zelf bepalen of je deelneemt aan deze onderzoeken. Je bent vrijwillig lid van het panel en je kan je altijd uitschrijven op de website van Hettestpanel.nl. Daarnaast organiseren wij voor onze leden speciale acties, zoals kortingen, prijsvragen en andere gelijksoortige acties.

Het kan voorkomen dat klanten (persoonlijke) achtergrondinformatie gedurende een onderzoek ontvangen/opslaan. Dit gebeurt nooit in combinatie met jouw voornaam, achternaam, e-mail of telefoonnummer, maar uitsluitend gecombineerd met een anoniem user-id. Denk bij achtergrondinformatie aan geslacht, opleidingsniveau, leeftijd etc. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt met als doel: 1) Het technisch laten functioneren van ons beloningssysteem. Zodat we kunnen zien of u een onderzoek hebt afgerond. 2) (statistische) onderzoekanalyses mogelijk te maken voor onderzoeksbureaus; 3) na te gaan of er onderzoeken voor u beschikbaar zijn bij onze klanten, met als doel de kans op het uitscreenen (niet kunnen deelnemen, omdat u niet tot de doelgroep behoort) zo klein mogelijk te houden. Onderzoekbureaus zitten over de hele wereld, sommige klanten zijn buiten de EU gevestigd. Uiteraard controleren we dan ook zeer goed op de kwaliteit en privacy processen. Wanneer dit gebeurt toetsen we altijd de kwaliteit van de klant, bijvoorbeeld of men Privacy Shield Certified is    .

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Toelichting termijn gebruik van gegevens.

MARKETING

We kunnen u interessante aanbiedingen doen per e-mail, sms, telefoon of per post.

 E-mail en sms
Acties en aanbiedingen per e-mail of sms voor onze eigen producten en diensten ontvangt u als klant tot 2 jaar nadat u klant bij ons geweest bent, indien u daar geen bezwaar tegen gemaakt hebt (bij het aangaan van de klantrelatie of op enig moment daarna), of wanneer u zich daar actief voor aangemeld hebt. Aanbiedingen per e-mail of sms namens derden ontvangt u alleen indien u zich daar actief voor aangemeld hebt. In alle gevallen kunt u te allen tijde aangeven deze niet (meer) te willen ontvangen via een afmeldlink in iedere e-mail of sms die u ontvangt.

 Telefoon
 Indien u klant bij ons bent, kunnen wij u op een bij ons opgegeven telefoonnummer bellen met interessante acties en aanbiedingen met betrekking producten en diensten van ons en onze groepsvennootschappen, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Dat kan bij het aangaan van de klantrelatie, of anders tijdens ieder telefoongesprek, of op ieder gewenst moment via onze klantenservice door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier dat u kunt vinden op onze  privacypagina . Belgische klanten kunnen dit doen via het contactformulier op onze Belgische  privacypagina .

 Post (direct mail)
 Indien u klant bij ons bent, kunnen wij u ook interessante acties en aanbiedingen voor producten en diensten van ons en onze groepsvennootschappen sturen per post. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier dat u kunt vinden op onze  privacypagina . Belgische klanten kunnen dit doen via het contactformulier op onze Belgische  privacypagina .

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de hierboven onder het kopje ‘Verwerking door DPG Media Magazines’ genoemde groepsvennootschappen en combineren met door deze (groeps)vennootschappen verwerkte gegevens. Zie