Voorwaarden gebruik van en deelname aan hettestpanel.nl

Hettestpanel.nl (hierna: “de Website”) is een onderdeel van Sanoma Media Netherlands B.V. (hierna: ‘Sanoma’) te Hoofddorp. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan en het gebruik van deze Website en alle daarmee samenhangende diensten.

Deze voorwaarden zijn opgebouwd uit twee onderdelen: het eerste deel (‘Deelname/Registratie’) ziet op de voorwaarden die specifiek betrekking hebben op registratie en deelname aan testpanels, winacties, onderzoeken en/of andere diensten aangeboden via de Website waarvoor vereist is dat je bent ingelogd; het tweede deel (‘Algemeen’) ziet in algemene zin op gebruik van de Website door zowel geregistreerde deelnemers als niet geregistreerde bezoekers.

1.         Deelname/Registratie

1.1 Om deel te kunnen nemen aan de testpanels (en andere activiteiten en diensten) aangeboden via deze website is registratie op de Website vereist.

1.2  Om je te kunnen registreren moet je in het bezit zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. De beheerder van de Website kan dit e-mailadres daarnaast gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook belangrijk om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Mocht de beheerder bij toeval stuiten op een inactief mailadres, dan zal deze gebruikersnaam (tijdelijk) worden geblokkeerd. Om de gebruikersnaam weer te activeren kan je een e-mail sturen aan info@hettestpanel.nl.

1.3 Wij hebben het recht om je inschrijving te weigeren, om welke reden dan ook. Acceptatie van je inschrijving maakt je tot Deelnemer.

1.4 Je inschrijving als Deelnemer aan de Website geschiedt op vrijwillige basis, je inschrijving verplicht ons niet om je te selecteren als tester. De inschrijving en registratie als Deelnemer geeft je dus geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het testen van producten.

1.5 Elke Deelnemer onder de 16 jaar dient toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan de Website onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

1.6 Wij behouden ons het recht voor om Deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van de Website als Deelnemer niet op verzoek kan aantonen over de vereiste toestemming te beschikken.

1.7 Als er de mogelijkheid is om deel te nemen aan het testen van een bepaald product, zullen wij je daarvoor per e-mail benaderen met instructies. Je zult alle instructies nauwkeurig naleven, waaronder het zorgvuldig behandelen van het aan jou toe te zenden testproduct, het na afloop van de test retourneren (tenzij anders is overeengekomen) van het product in goede staat en het volledig en waarheidsgetrouw invullen van de bij de test behorende vragenlijst binnen de daarbij gestelde termijn.

1.8 In uitzonderlijke gevallen wordt een waarborgsom gevraagd, bijvoorbeeld bij het toesturen van bepaalde producten. Dit wordt voorafgaande aan de test gemeld en tester kan dan alsnog besluiten van de test af te zien. De waarborgsom wordt bij het correct terug ontvangen gerestitueerd. Wil je het apparaat na de test behouden, dan wordt dit met de waarborgsom verrekend.

1.9 De Website noch de fabrikant is je enige (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door jou uitgevoerde testhandelingen of voor kosten die je in het kader daarvan hebt gemaakt.

1.10 Deelnemer geeft de Website, Sanoma en haar groepsmaatschappijen volledige, onvoorwaardelijke en niet in de tijd beperkte toestemming om de door haar ingevulde vragenlijst(en) of anderszins geplaatste of ter beschikking gestelde bijdragen onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van de Website en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke. Sanoma is daarnaast gerechtigd deze bijdragen ter beschikking te stellen/in gebruik te geven aan derden.

1.11 Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de Deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de door hem/haar ingevulde vragenlijst(en) en alle andere bijdragen die hij/zij op de Website plaatst of aan zijn/haar profiel op de Website toevoegt, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

1.12 Wij behouden ons het recht voor je bijdragen in te korten en aan te passen. Deelnemers/gebruikers van de Website mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de Website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van de Website en Sanoma.

1.13 Wij zijn gerechtigd om alle teksten/beoordelingen die je invult op de vragenlijst of anderszins plaatst op of ter beschikking stelt aan de Website te publiceren, al dan niet door middel van derden, en op elke andere manier te gebruiken, zowel commercieel als redactioneel, in de breedste zin van het woord. Inhoudende in ieder geval, dat de Website je bijdrage kan:

-           doorsturen naar fabrikanten;

-           (laten) delen via social media;

-           plaatsen op andere betrouwbare websites;

-           gebruiken in campagnes van de Website;

-           op andere manieren dan als tekst op een website (laten) presenteren (bijvoorbeeld verwerkt in video en/of audio fragmenten);

-           verwijderen van de Website en aan de Website gelieerde websites.

Tenzij je daar toestemming toe hebt gegeven, zullen je persoonsgegevens daarbij niet worden gepubliceerd en/of bekend worden gemaakt aan fabrikanten of andere derden . 

Wij zijn niet verplicht om de door jou ingevulde vragenlijsten of verstrekte beoordelingen te publiceren of anderszins openbaar te maken, bijvoorbeeld als ze naar ons oordeel niet bruikbaar zijn.

1.14 Wij zijn gerechtigd om bijdragen en/of informatie van de Website te verwijderen als wij daartoe aanleiding zien (bijvoorbeeld inbreuk op de rechten van derden, strijdig met goede zeden, enzovoorts).

1.15 Na afloop van een test kan je per e-mail worden benaderd met een speciale aanbieding.

1.16 Het deelnemen aan de Website en aan concrete testen gebeurt geheel voor eigen rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit deelname aan de Website en/of uit het uitvoeren van concrete testen of die anderszins verband houden met het gebruik van de Website en de daarop door ons aangeboden activiteiten en diensten.

1.17 Wij zijn gerechtigd om Deelnemer(s) de toegang tot de Website voor onbepaalde tijd te ontzeggen wanneer Deelnemer(s) handelen in strijd met hetgeen is bepaald in deze Voorwaarden.

Privacy

1.18 Op het gebruik van de Website, (registratie tot) deelname aan de Website en door jou ingevulde vragenlijst(en) en/of andere bijdragen aan deze Website is het privacy- en cookiebeleid van Sanoma van toepassing. Dit privacy- en cookiebeleid kunt u hier terugvinden.

1.19 Door je aan te melden als Deelnemer en/of door deel te nemen aan concrete testen, stem je er mee in dat bij citaten uit de door jou ingevulde vragenlijst(en) je voornaam en leeftijd kunnen worden gepubliceerd.

2.         Algemeen

2.1 Het deelnemen aan en/of gebruik maken van de Website geschiedt geheel op eigen risico van de Deelnemer/bezoeker.

2.2 Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Website, is het mogelijk dat de informatie die daarop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

2.3 Beweringen en meningen, geuit in de bijdragen en mededelingen op de pagina’s van de Website zijn uitsluitend die van de Deelnemers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de Website, haar redactie, de webmaster, de internetprovider of Sanoma. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.

2.4 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website is verkregen. Wij garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd op de Website, noch staan wij garant voor enige door de producent van dergelijke producten gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de bezoeker van de Website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Website verkregen informatie. De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

2.5 Wij zijn gerechtigd om onze rechten en verplichtingen zonder toestemming van de Deelnemers aan de Website over te dragen aan een derde. Op het gebruik van de Website en de daarop aangeboden activiteiten en diensten, alsmede op het deelnemen aan de Website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website, de daarop aangeboden diensten, het deelnemen aan de Website of anderszins voortvloeiend uit het gebruik, op welke wijze dan ook, van de Website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze voorwaarden zijn het laatst aangepast op 1 augustus 2018.