Hettestpanel maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Voorwaarden gebruik van en deelname aan hettestpanel.nl

Hettestpanel.nl is een initiatief van DPG Media ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34172906.

Hieronder volgen stap voor stap de rechten en plichten om lid te zijn bij Hettestpanel.nl. Door je bij Hettestpanel.nl in te schrijven ga je akkoord met de volgende punten:

 

Artikel 1: Toepasbaarheid; overeenkomst

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van de diensten van Hettestpanel.nl, inclusief maar niet beperkt tot (1) het lidmaatschap van het Hettestpanel.nl, (2) het gebruik van en/of de toegang tot de website Hettestpanel.nl.nl, (3) deelname aan een testpanel, vragenlijst, onderzoek, prijsvraag, poll, of andere gelijksoortige actie, die wordt aangeboden, verstrekt, gehost of beheerd door of via Hettestpanel.nl, (4) de content die wij verstrekken en (5) het in aanmerking komen voor, en/of verzilveren van beloningen, incentives, kortingen en prijzen aangeboden voor bepaalde acties en activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het succesvol invullen van vragenlijsten. Hettestpanel.nl is een consumentenpanel waaraan je gratis kan deelnemen. Als deelnemer aan panelactiviteiten heb je ten aanzien van het consumentenpanel geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden. Hettestpanel.nl behoudt zich het recht om jouw toegang tot, gebruik van, en/of deelname aan de diensten op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, te weigeren, beperken, verbieden, en/of af te wijzen.
1.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2: Wanneer kun je deelnemen?

2.1 Lidmaatschap van Hettestpanel.nl is over het algemeen toegankelijk voor personen die voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, inclusief maar niet beperkt tot de vereisten voor minimumleeftijd (16 jaar of ouder) en geografische locatie (woonachtig in Nederland). De vereisten voor panellidmaatschap kunnen variëren per panel of subpanel van Hettestpanel.nl. Wij staan slechts één lid per uniek e-mailadres toe. Hettestpanel.nl kan weigeren om haar diensten aan iemand aan te bieden, op elk moment, om welke reden dan ook en zonder opgaaf van reden.
2.2 Indien meerdere accounts binnen één huishouden worden gehanteerd, wordt streng gecontroleerd op het apart beheren van deze accounts. Daarnaast mogen er geen overeenkomsten zijn tussen deze accounts. Indien wij constateren dat deze voorwaarden worden overtreden, dan blokkeren wij de accounts.

 

Artikel 3: Inschrijven / Lid worden

3.1 Bij het inschrijven moeten jouw gegevens naar waarheid worden ingevuld.
3.2 Elk persoon mag zich maar één keer bij Hettestpanel.nl inschrijven. Panellidmaatschap is specifiek voor de persoon die zich registreert voor het lidmaatschap bij Hettestpanel.nl. Je erkent dat je toegang verkrijgt tot, gebruik maakt van en/of deelneemt aan de diensten in de hoedanigheid als onafhankelijke contractant en dat er geen relatie als agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer wordt geïmpliceerd of is aangegaan ten gevolge van deze overeenkomst.
3.3 Als jouw persoonlijke gegevens veranderen, dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd (bijvoorbeeld wanneer je een nieuw e-mailadres hebt, of een ander huisadres).
3.4 Alle gegevens die aan jou worden gevraagd moeten worden ingevuld.
3.5 Als lid ben je zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw gebruikersnaam en wachtwoord en ben je zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het al dan niet toegestane gebruik van jouw lidmaatschapsaccount. Hettestpanel.nl raadt het gebruik van een sofinummer, financieel rekeningnummer, of enig ander identificatie- of rekeningnummer voor het gebruik als gebruikersnaam of wachtwoord ten sterkste af.
3.6 Je dient je alleen in te schrijven indien je daadwerkelijk geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van Hettestpanel.nl. Indien geconstateerd wordt dat je een onjuiste of valse aanmelding doet, dan wordt jouw account ingenomen en ben je alle verdiensten kwijt.
3.7 Zorg dat uw e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien wij een melding krijgen dat uw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce) dan worden er geen e-mails naar u gestuurd. Wanneer je verwacht geen e-mails van Hettestpanel.nl te ontvangen doordat je e-mailadres niet bereikbaar is (geweest), neem dan contact op met info@Hettestpanel.nl.nl.

 

Artikel 4: Deelname onderzoeken & sparen

4.1 Door je in te schrijven bij Hettestpanel.nl geef je toestemming om e-mails van Hettestpanel.nl en onze partners te ontvangen.
4.2 Om je te kunnen registreren moet je in het bezit zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. De beheerder van de Website kan dit e-mailadres daarnaast gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook belangrijk om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Mocht de beheerder bij toeval stuiten op een inactief mailadres, dan zal deze gebruikersnaam (tijdelijk) worden geblokkeerd. Om de gebruikersnaam weer te activeren kan je een e-mail sturen aan info@hettestpanel.nl.
4.3 E-mails zijn vaak gericht op specifieke doelgroepen. Op basis van jouw profielinformatie kan het voorkomen dat je minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.
4.4 Er mag/kan niet twee keer hetzelfde e-mailadres worden opgegeven.
4.5 De punten die vermeld staan in de uitnodigingen van Hettestpanel.nl betreft de vergoeding die je ontvangt voor het volledig afronden van het onderzoek. Wanneer je niet tot de doelgroep van het onderzoek behoort of wanneer er al voldoende deelnemers zijn, dan worden de punten niet toegekend.
4.6 Voor het invullen van vragenlijsten ontvang je een financiële vergoeding. Hiervoor dien je in jouw persoonlijke account op Hettestpanel.nl jouw naam, IBAN nummer en BIC code door te geven. Deze BIC code is nodig om je betaling te verwerken via 
SEPA. De BIC code wordt automatisch voor je ingevuld nadat je jouw IBAN nummer hebt doorgegeven.
4.7 Je inschrijving als Deelnemer aan de website geschiedt op vrijwillige basis, je inschrijving verplicht ons niet om je te selecteren als tester, of uit te nodigen voor onderzoeken. De inschrijving en registratie als Deelnemer geeft je dus geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het testen van producten, dan wel het invullen van vragenlijsten.
4.8 Als er de mogelijkheid is om deel te nemen aan het testen van een bepaald product, zullen wij je daarvoor per e-mail benaderen met instructies. Je zult alle instructies nauwkeurig naleven, waaronder het zorgvuldig behandelen van het aan jou toe te zenden testproduct, het na afloop van de test retourneren (tenzij anders is overeengekomen) van het product in goede staat en het volledig en waarheidsgetrouw invullen van de bij de test behorende vragenlijst binnen de daarbij gestelde termijn.
4.9 In uitzonderlijke gevallen wordt een waarborgsom gevraagd om in aanmerking te komen voor het testen van een product, bijvoorbeeld bij het toesturen van bepaalde producten. Dit wordt voorafgaande aan de test gemeld en Deelnemer kan dan alsnog besluiten van de test af te zien. De waarborgsom wordt bij het correct terug ontvangen gerestitueerd. Wil je het apparaat na de test behouden, dan wordt dit met de waarborgsom verrekend.
4.10 Wanneer Deelnemer een product test en daarover een mening geeft, dan is de Website noch de fabrikant enige (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door jou uitgevoerde testhandelingen of voor kosten die je in het kader daarvan hebt gemaakt.
4.11 Deelnemer geeft de Website, Hettestpanel.nl en haar groepsmaatschappijen volledige, onvoorwaardelijke en niet in de tijd beperkte toestemming om de door haar ingevulde vragenlijst(en) of anderszins geplaatste of ter beschikking gestelde bijdragen onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van de Website en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke. Hettestpanel.nl is daarnaast gerechtigd deze bijdragen ter beschikking te stellen/in gebruik te geven aan derden.
4.12 Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de Deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de door hem/haar ingevulde vragenlijst(en) en alle andere bijdragen die hij/zij op de Website plaatst of aan zijn/haar profiel op de Website toevoegt, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
4.13 Wij zijn gerechtigd om alle teksten/beoordelingen die je invult op de vragenlijst, of anderszins plaatst op-, of ter beschikking stelt aan de Website te publiceren, al dan niet door middel van derden, en op elke andere manier te gebruiken, zowel commercieel als redactioneel, in de breedste zin van het woord. Inhoudende in ieder geval, dat de Website je bijdrage kan:

-                doorsturen naar fabrikanten;

-                (laten) delen via social media;

-                plaatsen op andere betrouwbare websites;

-                gebruiken in campagnes van de Website;

-                op andere manieren dan als tekst op een website (laten) presenteren (bijvoorbeeld verwerkt in video en/of audio fragmenten);

-                verwijderen van de Website en aan de Website gelieerde websites.

Hettestpanel.nl is niet verplicht om de door jou ingevulde vragenlijsten of verstrekte beoordelingen te publiceren of anderszins openbaar te maken, bijvoorbeeld als ze naar ons oordeel niet bruikbaar zijn.
4.14 Na afloop van een test kan je per e-mail worden benaderd met een speciale aanbieding.
 

Artikel 5: Prijzen winnen

5.1 Daar waar mogelijk proberen we leuke acties/promoties voor onze leden te organiseren. Dat kunnen de volgende zaken zijn: een prijs verloten onder leden die deelnemen aan onderzoeken, prijsvragen, of andere gelijksoortige acties die Hettestpanel.nl organiseert (eventueel ter beschikking gesteld door een klant/ relatie), of een korting op producten (eventueel na het afronden van een onderzoek). Aan het organiseren van kortings-, dan wel prijsacties; bijvoorbeeld als aanvulling of als substituut van reguliere vergoedingen voor het invullen van onderzoeken, of als extraatje en de frequentie waarmee deze worden georganiseerd, kunnen geen rechten worden ontleend.
5.2 Hettestpanel.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor acties, dan wel actievoorwaarden die namens onze directe partners naar jou worden verstuurd. Wanneer je een communicatie-uiting namens een van onze partners ontvangt, dan communiceren wij altijd wie de afzender is van de uiting. Wij adviseren jou om de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner aandachtig door te nemen.
5.3 Als je via een van de diensten van Hettestpanel.nl een prijs wint, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing: prijzen worden alleen uitgekeerd indien je aan de voorwaarden voldoet en prijzen worden uitgekeerd / toegezonden naar het adres / rekening die je bij jouw inschrijving hebt opgegeven. Zorg dat deze informatie altijd actueel is. Deelname aan de diensten die Hettestpanel.nl aanbiedt is geheel voor eigen risico. Hettestpanel.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit deelname aan de Website en/of uit het uitvoeren van concrete testen of die anderszins verband houden met het gebruik van de Website en de daarop door ons aangeboden activiteiten en diensten.
5.4 Hettestpanel.nl onthoudt zich van de verplichting om kortings-, dan wel prijsacties te organiseren.
5.5 Behalve voor zover verboden door de geldende wetgeving, erken jij en stem je ermee in dat in geen geval Hettestpanel.nl verantwoordelijk kan worden gehouden voor indirecte, incidentele, speciale gevolgen hebbende en/of strafbare schade om welke reden of oorzaak ook, ongeacht of Hettestpanel.nl op de hoogte is van de mogelijkheid dat dergelijke schade kan bestaan. Elke claim of elk geschil voortvloeiend uit- of verband houdend met jouw gebruik van de diensten van Hettestpanel.nl en/of deze voorwaarden moet worden ingediend binnen één jaar nadat een dergelijke claim of een dergelijk geschil zich heeft voorgedaan.
5.6 Bij deelname aan een actie via Facebook maak je kans op het testen van een product of het winnen van een prijs. Uit de deelnemers van de actie worden de testers/winnaars willekeurig gekozen. 

 

Artikel 6: Uitbetaling van saldo

6.1 In het kader van het gebruik van de diensten heb je de mogelijkheid om beloningen, incentives en deelnames aan prijstrekkingen te ontvangen. Informatie, officiële regels en algemene voorwaarden voor beloningen, incentives en prijstrekkingen kunnen beschikbaar zijn op de website voor een panel, aan het begin of het einde van een enquête, in enquête-uitnodigingen en/of op de website(s) van Hettestpanel.nl en/of haar directe partners. Incentives en/of prijzen kunnen beschreven worden in nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie die door Hettestpanel.nl en/of haar directe partners verspreid of gepubliceerd worden. Beloningen, incentives en prijzen zijn niet overdraagbaar.
6.2 Je kan een uitbetaling aanvragen wanneer je een saldo van minimaal 1.000.000 Punten hebt gespaard. Pas bij een saldo van 1.000.000 Punten vertegenwoordigen deze een daadwerkelijke tegenwaarde in euro's, te weten 12,50 euro per 1.000.000 Punten. Tot 1.000.000 Punten vertegenwoordigen de Punten slechts een fictieve tegenwaarde in euro's:

  • 1.000 Punten = 1,25 fictieve eurocenten
  • 5.000 Punten = 6,25 fictieve eurocenten
  • 100.000 Punten = 1,25 fictieve euro’s

6.3 Een uitbetaling is mogelijk via bank-/ girorekening en geschiedt onder de voorwaarden van SEPA. Om een uitbetaling aan te vragen dien je jouw naam, een Nederlands IBAN nummer en BIC code op te geven in jouw persoonlijke account bij Hettestpanel.nl.
6.4 Uitbetalingen kunnen alleen aangevraagd worden in veelvouden van 1.000.000 punten. Het resterende saldo blijft in jouw account staan. Daarmee kan je doorsparen voor een volgende uitbetaling.
6.5 Een bank-/ girorekening mag maar voor één account bij Hettestpanel.nl gebruikt worden. Wordt deze bij meerdere accounts gebruikt, dan is Hettestpanel.nl gerechtigd alle accounts van de desbetreffende deelnemer in te nemen.
6.6 Jouw uitbetaling verzoek zal binnen 30 werkdagen na aanvraag gecontroleerd en afgehandeld worden. Aan de uitbetalingstermijn van Hettestpanel.nl kunnen geen rechten worden ontleend.
6.7 De (elektronische) boekhouding van Hettestpanel.nl geldt als bewijs voor de uitbetaling, behoudens schriftelijk tegenbewijs door u als panellid.
6.8 Verdien je saldo via de onderzoeken van Hettestpanel.nl, dan heb je inkomsten uit “overig werk”. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen. De Belastingdienst maakt binnen overig werk onder andere onderscheid tussen “klussen voor familie of vrienden, tegen een vergoeding van de onkosten”. Deze inkomsten hoef je niet te vermelden in jouw aangifte. “Over inkomsten vanuit deelname aan online panels” doet de Belastingdienst geen eenduidige uitspraak. Voor meer informatie hieromtrent, ga naar www.belastingdienst.nl, of neem contact op via de Belastingtelefoon (bel 0800-0543). Hettestpanel.nl acht het lid verantwoordelijk voor het al dan niet opgeven van via Hettestpanel.nl verdiend saldo. Hettestpanel.nl is geenszins verantwoordelijk voor eventuele claims of boetes die je ontvangt wegens het niet of incorrect vermelden van jouw uitgekeerde saldo bij Hettestpanel.nl.

 

Artikel 7: Privacy en persoonsgegevens

7.1 Om haar diensten te kunnen bieden dient Hettestpanel.nl jouw persoonsgegevens te verwerken. Hettestpanel.nl draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde (privacy)wetgeving, waaronder ook de regelgeving op het gebied van e-marketing, zoals neergelegd in de Telecommunicatiewet. Jouw gegevens zijn nooit herleidbaar naar jou als individu en worden enkel gebruikt voor interne verslaglegging van Hettestpanel.nl en haar partners, tenzij anders aangegeven en jij daar persoonlijk en expliciet toestemming voor hebt gegeven, of wanneer de verwerking onderhevig is aan een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Jouw antwoorden en gegevens worden enkel geanalyseerd in combinatie met andere gegevens en zijn tevens nooit herleidbaar naar jou als individu. Het op Hettestpanel.nl.nl opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze gegevens door Hettestpanel.nl.

 

Artikel 8: Dienstverlening

8.1 De diensten van Hettestpanel.nl, inclusief maar niet beperkt tot (1) het lidmaatschap van een van de consumentenpanels of subpanels van Hettestpanel.nl, (2) het gebruik van en/of de toegang tot de website Hettestpanel.nl.nl, (3) deelname aan een vragenlijst, onderzoek, prijsvraag, poll, of andere gelijksoortige actie, die wordt aangeboden, verstrekt, gehost of beheerd door of via Hettestpanel.nl, (4) de content die wij verstrekken en (5) het in aanmerking komen voor, en/of verzilveren van beloningen, incentives, kortingen en prijzen aangeboden voor bepaalde acties en activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het succesvol invullen van vragenlijsten, zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert Hettestpanel.nl niet dat:

  • de diensten ononderbroken werken, vrij zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, noch dat gebreken (tijdig) kunnen worden verholpen;
  • de mailings met de daarop aangeboden informatie geschikt, actueel, betrouwbaar en rechtmatig zijn;
  • er geen onvolledigheden of onjuiste informatie in het spaarsaldo zitten;
  • derden de diensten niet onrechtmatig gebruiken.

8.2 De diensten van Hettestpanel.nl zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je kan de diensten alleen gebruiken wanneer en indien beschikbaar. Hettestpanel.nl behoudt zich het recht om de toegang tot haar diensten of een gedeelte ervan op elk gewenst moment en zonder mededeling te wijzigen, te veranderen of op te heffen en/of te beperken of te blokkeren, om welke reden dan ook of zonder opgaaf van reden. Hettestpanel.nl biedt haar gebruikers de mogelijkheid om nieuwscontent te lezen die op basis van de publieke opinie wordt verrijkt, aan enquêtes deel te nemen en deel te nemen aan diensten van de directe partners van Hettestpanel.nl, te weten prijsvragen; kortingscodes; en andere gelijksoortige acties. Deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig.
8.3 Hettestpanel.nl spant zich naar alle redelijkheid in de dienst te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens of jouw account. Hettestpanel.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek.
8.4 Hettestpanel.nl is gerechtigd haar dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

Artikel 9: Websitecontent

9.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die Hettestpanel.nl besteedt aan de samenstelling van haar website en de daarin opgenomen gegevens, kan Hettestpanel.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website.
9.2 Hettestpanel.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van haar website en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
9.3 Aan de informatie op de website Hettestpanel.nl.nl en de mate waarin deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt, kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Artikel 10: Gebruikersinhoud

10.1 Je bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle inhoud, materiaal, informatie en opmerkingen die je gebruikt, uploadt, plaatst of indient in het kader van de diensten (“gebruikersinhoud”). Bijvoorbeeld wanneer je een review plaatst over ons, een product hebt getest, of een prijs hebt gewonnen door gebruik te maken van onze diensten. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle goedkeuringen, toestemmingen en/of vergunningen van derden die nodig zijn voor de gebruikersinhoud. Als je gebruikersinhoud indient, dan kan de gebruikersinhoud publiekelijk beschikbaar gesteld worden en kan het gedeeld worden met derden, inclusief maar niet beperkt tot, klanten van Hettestpanel.nl, klanten van de klanten van Hettestpanel.nl en externe dienstverleners. Gebruikersinhoud kan ook audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van de persoon zijn die de gebruikersinhoud indient en mag geen inhoud bevatten dat auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is. Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan de gebruiker bevatten. Je ontvangt voor gebruikersinhoud geen vergoeding.
10.2 Door gebruikersinhoud te gebruiken, te uploaden, te plaatsen of in te dienen, geef je Hettestpanel.nl hierbij een eeuwigdurend, onherroepelijk, onbeperkt, overdraagbaar, wereldwijd, royalty-vrij recht en vergunning om jouw gebruikersinhoud te bewerken, te kopiëren, te verzenden, te publiceren, te vertonen, er afgeleide werken van maken, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren, of anderszins te gebruiken, te wijzigen of op welke wijze dan ook te verspreiden, zonder enige vorm van compensatie of kennisgeving.
10.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud en Hettestpanel.nl kan en zal niet alle gebruikersinhoud bekijken en Hettestpanel.nl is niet verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud. Hettestpanel.nl behoudt zich het recht om gebruikersinhoud te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken dat naar oordeel van Hettestpanel.nl: (i) in strijd is met deze Voorwaarden, (ii) in strijd is met copyright- of handelsmerkwetten of (iii) beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar is.

 

Artikel 11: Algemeen

11.1 Indien je zes maanden niet actief panel bezig bent (niet inloggen, geen e-mails lezen, geen mensen aanmelden etc.), dan wordt jouw lidmaatschap automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd. De tot op dat moment op jouw account bijgeschreven punten worden dan geannuleerd en jouw account wordt vernietigd.
11.2 Hettestpanel.nl is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal haar gebruikers hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft je aan op de website Hettestpanel.nl.nl. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
11.3 Hettestpanel.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar dienstverlening te wijzigen, bijvoorbeeld door (geld)prijzen te veranderen en punten toe te kennen.
11.4 Mocht je het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan kun je jezelf te allen tijde uitschrijven bij Hettestpanel.nl. Door lid te blijven ga je automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.
11.5 Bij tegenvallende resultaten behoudt Hettestpanel.nl zich het recht voor te stoppen met haar diensten. Aan het uitkeren van resterende saldi kunnen geen rechten worden ontleend.
11.6 Als gebruiker van de diensten van Hettestpanel.nl ben je zelf verantwoordelijk voor het bij de belastingdienst opgeven van inkomsten die via Hettestpanel.nl eventueel verdiend kunnen worden.
11.7 Je stemt in met het schadeloos houden, verdedigen en onschuldig stellen van Hettestpanel.nl, haar consumentenpanels en (sub)panels, het moederbedrijf, dochterbedrijven en gerelateerde bedrijven en zijn of hun respectievelijke leden, managers, aandeelhouders, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers van en tegen claims, verplichtingen, verlies, beoordelingen, beloningen, boetes en kosten en/of onkosten van welke soort ook, inclusief, zonder beperking, redelijke advocaatkosten en proceskosten voortvloeiend uit of veroorzaakt, direct of indirect door: (i) jouw overtreding of schending van deze Algemene Voorwaarden; en/of (ii) jouw gebruik van en/of deelname aan en/of toegang tot de diensten.

 

Artikel 12: Beëindiging lidmaatschap

12.1 Je kan je op ieder gewenst moment afmelden voor gebruik van de diensten van Hettestpanel.nl door in te loggen op Hettestpanel.nl.nl en je uit te schrijven via de instellingen van jouw persoonlijke account. Je ontvangt dan een mail ter bevestiging van jouw uitschrijving. Wanneer je deze bevestigt ben je uitgeschreven bij Hettestpanel.nl.
12.2 Na beëindiging kunnen geen punten meer op jouw account worden bij- of afgeschreven en worden alle bijgeschreven punten die in jouw account staan geannuleerd.
12.3 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die jij hebt als gebruiker van de diensten van Hettestpanel.nl, of indien je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan Hettestpanel.nl en haar diensten, is Hettestpanel.nl gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, jouw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en jouw account en de daarop bijgeschreven punten te annuleren.

 

Artikel 13: Onbevoegd gebruik

Je stemt ermee in om niet over te gaan tot: (i) het gebruik van spiders, robots of andere geautomatiseerde dataminingstechnieken om gegevens of inhoud in verband met de diensten te catalogiseren, te downloaden, op te slaan, of op enige andere wijze te reproduceren of distribueren, of om de resultaten van een enquête, prijstrekking of wedstrijd te manipuleren; (ii) het ondernemen van enige actie om met een website(s) of het gebruik van een website door een individu te interfereren, inclusief maar niet beperkt tot het overbelasten van een website door middel van “overspoelen”, “mailbomben” of “crashen”; (iii) het verzenden of overdragen van virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve codes, bestanden of informatie, inclusief maar niet beperkt tot spyware; (iv) het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van de diensten; (v) het verzenden van ongevraagde e-mails, inclusief maar niet beperkt tot promoties en/of reclame voor producten of diensten; (vi) het openen, gebruiken of onderhouden van meer dan een (1) accountlidmaatschap bij een panel; (vii) het vervalsen of maskeren van jouw ware identiteit; (viii) het opnemen van een gedeelte(s) van een website in een andere website of het wijzigen van het uiterlijk van een website; (ix) het verbinden van een andere website aan een pagina van, op of in een website of de Diensten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hettestpanel.nl; (x) het plaatsen of overbrengen van bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onzedelijk, aanstootgevend of opruiend materiaal of inhoud of materiaal of inhoud die anders de toepasselijke wetgeving (zoals hierin gedefinieerd) zou kunnen schenden; (xi) het deelnemen aan frauduleuze activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het versnelt invullen van enquêtes, het meerdere keren invullen van dezelfde enquête, het maskeren of vervalsen van jouw identiteit, het verstekken van valse informatie tijdens het registratieproces, het indienen van valse of onware enquêtegegevens, het op frauduleuze wijze verzilveren of pogen te verzilveren van beloningen, prijzen en/of incentives en het knoeien met enquêtes; (xii) het toepassen van reverse engineering op aspecten van de diensten of het doen of uitvoeren van enige actie die de broncode kan onthullen of openbaren of het omzeilen van maatregelen of controles gebruikt om de toegang tot een website, inhoud of code te verbieden of te beperken behalve waar uitdrukkelijk door de toepasselijke wetgeving is toegestaan; (xiii) het deelnemen aan criminele of illegale handeling(en); (xiv) het gebruik van beperkte Inhoud (zoals hierin gedefinieerd) die een schending van deze Voorwaarden inhouden; of (xv) het aanmoedigen en/of adviseren van een persoon, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer van Hettestpanel.nl om een handeling te verrichten die krachtens deze Voorwaarden verboden zijn. Je erkent en stemt ermee in dat Nederland volledig zal meewerken aan alle wettelijke verzoeken tot bekendmaking (bijv. verzoeken van de rechtbank of dagvaardingen).

 

Artikel 14: Slot

14.1 Bij fraude en/of overtreding van de hierboven genoemde regels wordt je saldo ingenomen en je account verwijderd. Als het nodig is worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Tevens wordt jouw toegang tot het panel geblokkeerd en heb je geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.
14.2 Als lid kun je geen aanspraak maken op de eventueel door Hettestpanel.nl gemaakte fouten. Beide partijen zijn er bij gebaat dat dit door jou als lid wel bij Hettestpanel.nl gemeld wordt. Dit wordt alsnog door Hettestpanel.nl in alle redelijkheid opgelost.
14.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die Hettestpanel.nl besteedt aan het panel en bijbehorende service kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Jouw klacht kun je via de website Hettestpanel.nl.nl aan ons kenbaar maken.
14.4 Er mag geen ongewenste e-mail naar andere mensen worden gestuurd, of op een andere manier waarbij iemand over het panel leest, terwijl je deze persoon niet kent, of de persoon er niet om gevraagd heeft. Als dit gebeurt, wordt jouw lidmaatschap beëindigd.
14.5 Het plaatsen van ongevraagde berichten of verzenden van berichten zonder de vereiste toestemming van Hettestpanel.nl wordt gezien als SPAM.
14.6 Hettestpanel.nl kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan het panel. Indien je vermoedt dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er een foutieve bij- of afschrijving van saldo heeft plaatsgevonden dan ben je verplicht dit te melden aan Hettestpanel.nl. Wanneer je onterecht verkregen saldo inwisselt dan ben je verplicht aan Hettestpanel.nl een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de door Hettestpanel.nl uitgekeerde geldbedragen.

 

Artikel 15: Disclaimer

De diensten, inclusief alle informatie, vragenlijsten, inhoud, materiaal, commentaar en diensten die op of via de services beschikbaar gesteld worden, worden “in de feitelijke staat” geleverd. Hettestpanel.nl geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook in verband met informatie, inhoud, materiaal, commentaar, vragenlijsten, producten of diensten die beschikbaar gesteld worden op of via de diensten, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikersinhoud. Bovendien wijst Hettestpanel.nl hierbij alle garanties af, zowel expliciet als impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties voor niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Hettestpanel.nl geeft geen garantie dat de middelen, technologieën of functies opgenomen in de diensten of enige inhoud, materialen, commentaren, informatie en/of diensten daarin opgenomen, niet onderbroken zullen worden of vrij zijn van fouten, dat defecten worden gecorrigeerd, dat de systemen of de server(s) die de diensten ondersteunen vrij zijn van virussen of andere schadelijke bestanden. Hettestpanel.nl biedt geen toegang tot of verbinding met het internet en is niet en zal niet verantwoordelijk zijn voor de acties of omissies van derden die toegang tot of de verbinding met of het gebruik van de diensten belemmeren, beperken of verhinderen.